Jak zalegalizować domek letniskowy?

Domek letniskowy drewniany

admin

Opublikowano5 września 2023

Czy da się legalizować dom letniskowy wybudowany bez pozwolenia lub zgłoszenia? Pomimo samowoli budowlanej, istnieje sposób, aby uniknąć konieczności rozbiórki! Proces legalizacji domku letniskowego jest czasochłonny i kosztowny, jednak w większości przypadków osiąga się sukces. 

W tym artykule podpowiadamy, jak przeprowadzić legalizację domku letniskowego i w jakich sytuacjach jest on traktowany jako samowolna budowlana.

Czy domek letniskowy jest uznawany za samowolę budowlaną?

Dotychczas domki letniskowe o powierzchni zabudowy do 35 m², a od 2022 roku także do 70 m², wymagały jedynie zgłoszenia w starostwie powiatowym. Niemniej jednak, przez wiele lat, budowa takich obiektów wiązała się z koniecznością uzyskania pozwolenia.

Domy letniskowe pozostające w rodzinie lub nabyte na rynku wtórnym często okazują się być przykładem samowoli budowlanej – powstały bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia, bądź wbrew decyzji administracyjnej. Samowolą budowlaną jest również prowadzenie prac budowlanych przy takich domkach bez spełnienia formalności.

Konsekwencje samowoli budowlanej

19 września 2020 roku weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego, która złagodziła sankcje za samowolę budowlaną. Usunięto artykuł 90, który traktował samowolę budowlaną jako przestępstwo, karane grzywną, ograniczeniem wolności lub nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Obecnie narzędziami prawnymi przeciwdziałania samowoli budowlanej są nakazy rozbiórki oraz surowe kary finansowe.

Procedura legalizacji domku letniskowego

W przypadku, gdy jesteś właścicielem domku letniskowego będącego samowolą budowlaną, czyli zbudowanego bez respektowania prawa, powinieneś jak najszybciej zgłosić ten problem do organu nadzoru budowlanego.

  • Aby zalegalizować domek letniskowy, konieczne jest dostarczenie następujących dokumentów:
  • wniosek o legalizację samowoli budowlanej;
  • zaświadczenie od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta potwierdzające zgodność budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przepisami prawa miejscowego lub decyzją dotyczącą warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • oświadczenie potwierdzające prawo do nieruchomości na cele budowlane;
  • trzy kopie projektu budowlanego i dwie kopie projektu technicznego (dla budynków wymagających pozwolenia) lub projektu zagospodarowania działki/terenu (dla budynków niewymagających pozwolenia na budowę).

Jeśli zostaną zauważone jakiekolwiek nieprawidłowości formalne, inwestor zostaje wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. Jeśli inspektor nadzoru budowlanego nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości, określa wysokość opłaty legalizacyjnej. Po jej opłaceniu wydaje decyzję o legalizacji, zatwierdzając projekt budowlany i projekt zagospodarowania działki/terenu lub, jeśli budowa nie jest zakończona, zezwalając na jej kontynuację. Jeżeli inspektor nie uznaje legalizacji samowoli budowlanej za możliwą, wydaje nakaz rozbiórki. Opłata legalizacyjna, jeśli została już uiszczona, zostaje zwrócona w ciągu 30 dni od momentu rozbiórki budynku.

Czym jest uproszczona legalizacja domku letniskowego?

Polskie prawo przewiduje możliwość uproszczonej procedury legalizacji, jeśli od momentu ukończenia budowy minęło co najmniej 20 lat. Wtedy formalności są ograniczone i sprowadzają się do dostarczenia ekspertyzy technicznej potwierdzającej bezpieczeństwo użytkowania. Wymagane jest także przedłożenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu. Jeśli inspektor nie znajdzie żadnych nieprawidłowości, domek letniskowy zostaje zalegalizowany, a opłata legalizacyjna nie jest wymagana.

Koszty i czas trwania legalizacji domku letniskowego

Opłata legalizacyjna jest obliczana według wzoru określonego w Prawie budowlanym. Stawka 500 zł jest mnożona przez 50, a potem przez odpowiedni współczynnik dla kategorii obiektu i jego wielkości. Przepisy nie określają terminu, w którym organ musi zakończyć postępowanie legalizacyjne. 

Legalizacja letniskowego domu drewnianego zazwyczaj kończy się powodzeniem, a groźba rozbiórki oddala się na stałe. Niemniej jednak, proces ten pochłania sporo czasu i energii, oraz wiąże się z wysokimi kosztami. Warto więc rozważyć opcję “na zgłoszenie” przy budowie domku letniskowego, by uniknąć problemów prawnych.

Jako producent domków letniskowych oferujemy domek letniskowy z antresolą, drewniany domek parterowy oraz domki letniskowe całoroczne.

Kategorie
To Top
Zadzwoń teraz Zadzwoń teraz